ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Η θέσπιση ορίων έκθεσης της Η/Μ ακτινοβολίας από χώρες και διεθνείς οργανισμούς έχει γίνει πλέον αναγκαίο και αναπόσπαστο κομμάτι για την προστασία του πληθυσμού. Η Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία από τη Μη Ιοντίζουσα Ακτινοβολία (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – ICNIRP), αναγνωρισμένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization – WHO), έχει εκδώσει οδηγίες έκθεσης που χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Η ICNIRP πρότεινε το 1998 οδηγίες κατά τη σύνταξη του ισχύοντος προτύπου οι οποίες υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CENELEC (Commission European de Normalisation Electrotechnique) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το 2018, η ICNIRP – βασιζόμενη σε υπάρχουσες μελέτες – ανακοίνωσε ένα σχέδιο νέων οδηγιών, στις οποίες τα όρια έκθεσης στις συχνότητες που λειτουργούν σήμερα τα συστήματα 2G, 3G, 4G και 5G είναι σχεδόν ίδια με εκείνα του 1998. Η ελληνική νομοθεσία είναι βασισμένη στις οδηγίες της ICNIRP. Τα όρια έκθεσης βασίζονται σε δημοσιευμένες επιστημονικές βιβλιογραφίες, καθώς και σε αποτελέσματα σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη έκθεση.

Ζώνη Συχνοτήτων

Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου

Ε (V/m) (Αλγεβρική Έκφραση)

Ένταση Μαγνητικού Πεδίου

Η (Α/m) (Αλγεβρική Έκφραση)

Ισοδύναμη Πυκνότητα Ισχύος επιπέδου κύματος

S (W/m²) (Αλγεβρική Έκφραση)

0 – 1 Hz 32000
1 – 8 Hz 10000 32000 έως 500 ( 32000/f² )
8 – 25 Hz 10000 500 έως 160 ( 4000/f )
0,0025 – 0,8 KHz 10000 έως 312,5 ( 250/f ) 160 έως 5 ( 4/√f )
0,8 – 3 KHz 312,5 έως 83,33 ( 250/f ) 5
3 – 150 KHz 87 5
0,15 – 1 MHz 87 4,87 έως 0,73 ( 0,73/f )
1 – 10 MHz 87 έως 27,51 ( 87/√f ) 0,73 έως 0,073 ( 0,0073/f )
10 – 400 MHz 28 0,073 2
400 – 2000 MHz 27,5 έως 61,49 ( 1,375 · √f ) 0,074 έως 0,165 ( 0,0037 · √f ) 2 έως 10 ( f/200 )
2 – 300 GHz 61 0,16 10

Επίπεδα αναφοράς για ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία από 0 Hz – 300 GHz, σύμφωνα με την έκδοση 1998 της ICNIRP.

Ζώνη Συχνοτήτων Μέσος Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης SAR (ολόκληρο σώμα) (W/Kg) Τοπικός Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης SAR (κεφάλι και κορμός) (W/Kg) Τοπικός Ρυθμός Ειδικής SAR Απορρόφησης (άκρα) (W/Kg)
100 kHz – 10 GHz 0,08 2 4

Ο  πίνακας αναφέρεται στις ζώνες συχνοτήτων από 100 kHz – 10 GHz όπως ορίζονται από την ICNIRP σχετικά με την απορροφούμενη ισχύ από τους ιστούς. Για τις υπόλοιπες ζώνες συχνοτήτων ο Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης θεωρείται αμελητέος.