Γενική Περιγραφή

To πρόγραμμα ΠΕΔΙΟΝ24 είναι ένα Εθνικό Δίκτυο 24-ωρης παρακολούθησης (μέτρηση και καταγραφή) της μη ιοντίζουσας Η/Μ ακτινοβολίας που οφείλονται στις εκπομπές τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Σκοπός του προγράμματος είναι η συνεχή και απρόσκοπτη ενημέρωση του κοινού για τα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Κάθε 24 ώρες οι σταθμοί μέτρησης αποστέλλουν τα δεδομένα (24 ώρες x 10 μετρήσεις ανά ώρα = 240 τιμές ηλεκτρικού πεδίου την ημέρα)  στα κέντρα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Εφόσον τα δεδομένα επεξεργαστούν και αποθηκευτούν στις βάσεις δεδομένων, αποστέλλονται στον εξυπηρετητή δικτύου με σκοπό την  απεικόνιση των μετρήσεων μέσω πινάκων και διαγραμμάτων για την καλύτερη και πιο κατανοητή οπτικοποίησή τους.

Η επικοινωνία μεταξύ των μετρητικών σταθμών και των κέντρων συλλογής/επεξεργασίας δεδομένων γίνεται μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας (GSM, GPRS, UMTS), ενώ η επικοινωνία μεταξύ των κέντρων συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων και του εξυπηρετητή δικτύου μέσω Ethernet.

  • Το σύστημα ΠΕΔΙΟΝ24 αποτελείται από: