Σκοπός

Αξιοπιστία

Ειδικά πιστοποιημένοι σταθμοί μέτρησης ηλεκτρικού πεδίου ευρείας ζώνης

Πληροφόρηση

Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων και οπτικοποίηση μέσω κατάλληλων γραφημάτων και πινάκων

Παρακολούθηση

Εθνικό δίκτυο 24-ωρης παρακολούθησης της μη ιοντίζουσας Η/Μ ακτινοβολίας

  • Οι μετρητικοί σταθμοί του προγράμματος ΠΕΔΙΟΝ24 καταγράφουν σε 24-ωρη βάση το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που εκπέμπεται από διάφορες πηγές, όπως είναι αναφορικά:

  • Δίνεται στο κοινό η δυνατότητα να ενημερώνεται άμεσα και αξιόπιστα για τα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας οποιαδήποτε στιγμή.

  • Οι μετρήσεις αποθηκεύονται σε μία βάση δεδομένων και είναι άμεσα διαθέσιμες για το κοινό. 

  • Μπορεί να πραγματοποιηθεί αναζήτηση σε παλαιότερες μετρήσεις, καθώς προσφέρουν μία πλήρη εποπτεία των επιπέδων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για κάθε περιοχή.

Το πρόγραμμα ΠΕΔΙΟΝ24 εξυπηρετεί δύο στόχους

  • Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του κοινού για τα επίπεδα εκπομπής από ασύρματα μέσα στην καθημερινότητά τους.

  • Αυστηρό έλεγχο της τήρησης των ορίων έκθεσης.